Haiti

Deklarasyon yon dizèn òganizasyon ak enstitisyon nan sosyete sivil la Sou kontèks politik la

Ekri jou madi 24 Desanm 2002

Pòtoprens jou ki 16 desanm 2002
Depi kèk semèn sitiyasyon boulvès k ap brase bil peyi a pran yon vitès siperyè. Lit sosyal ak politik yo relanse. Flanm mobilizasyon popilè tout bon vre a kòmanse limen. Yon lòt fwa ankò, se jenès la (etidyan, elèv) ak divès lòt sektè ki deside avanse yon fason total kapital nan chimen lit ak mobilizasyon an.
Nou apiye òganizayon ki kwè li nesesè pou ankouraje kokenn chenn mobilizasyon sa a, òganize l pandan n ap poze kesyon sou pwoblèm fondal natal sosyete a nan konjonkti sa a. Nou kwè li nesesè pou kan popilè a bay lavalas ak prezidan Aristid kanè paske yo pa fè (...)

Yon ti limyè sou sitiyasyon latwoublay ki blayi nan peyi a

Ekri jou madi 17 Desanm 2002

Deklarasyon Solidarite Ant Jèn (SAJ)-Veye Yo sou kontèks politik la
Depi kèk semèn sitiyasyon boulvès k ap brase bil peyi a pran yon vitès siperyè. Lit sosyal ak politik yo relanse. Flanm mobilizasyon popilè reyèl ak konsekan kòmanse limen. Yon lòt fwa ankò, se jenès la (etidyan, élèv) ak divès lòt sektè ki pran yon fason total kapital chimen lit ak mobilizasyon an.
Pou nou menm nan SAJ/Veye yo li nesesè pou kan popilè a ankouraje kokenn chenn mobilizasyon sa a, òganize l pandan l ap poze kesyon sou pwoblèm fondal natal sosyete a nan konjonkti sa a. Nou menm nan SAJ/Veye Yo, nou kwè li nesesè pou kan (...)

Pozisyon kèk enstitisyon nan sektè demokratik ak popilè a nan mitan kriz la

Ekri jou lendi 2 Desanm 2002

POZISYON KàˆK ENSTITISYON NAN SEKTàˆ DEMOKRATIK AK POPILàˆ A NAN MITAN KRIZ LA
Goumen..., fò n kwape lavalas, men fò n kontinye veye...
7 fevriye 1986, mobilizasyon mas popilè yo kontre ak lòt eleman nan konjonkti entènasyonal la bwote JanKlod DIVALYE ale. Revandikasyon fondalnatal mouvman 1986 se te pou ti peyizan rive pwofite bonjan refòm agrè, savledi jwenn tè ak mwayen pou travay tè yo, se te pou rive tabli jistis pou tout moun, se te pou n rive tabli yon sosyete kote tout timoun ka ale lekòl, tout moun ka jwenn lopital ak travay, se tabli yon sosyete ki chita sou libète kote tout moun gen dwa (...)

Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd

Ekri jou lendi 2 Desanm 2002

Rezo Asosyatif Nasyonal pou Entegre Moun ki Andikape(RANIPH)
Okazyon Jounen Entenasyonal Pou Moun Andikape
3 desanm 2002
Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd
Ane sa a tèm nou chwazi pou nou fè tout moun reflechi sou li , se AKSESIBLITE, sa vle di tou sa ki kapab fasilite moun andikape yo nan ale vini, regle zafè yo, jwenn enfòmasyon, sèvi avèk tou sa yon sitwayen bezwen nan lavi sosyete a.
Se pou tèt sa, nou te chache jwenn kolaborasyon Fakilte Syans Inivèsite Leta Ayiti, kote y ap prepare enjenyè, achitèk, ak lòt teknisyen nan zafè konstriksyon, (...)

GRALIP di non, li pa dakò pou yo bloke Dwa popilasyon an genyen pou jwenn enfòmasyon

Ekri jou mèkredi 27 novanm 2002

Pòtoprens, 26 novanm 2002 Deklarasyon
Gwoup Refleksyon ak Aksyon pou Libète Laprès (GRALIP) kondane ak tout fòs li pakèt mannnèv otorite ak patizan rejim nan ap fè, nan finisman ane 2002 sa a, pou anpeche popilasyon an jwenn enfòmasyon kòmsadwa sou evenman k ap pase an Ayiti yo depi apeprè 2 semenn. GRALIP ap denonse pretès rejim lavalas la ak patizan li yo toujou ap chèche bay tèt yo, pou fè fas kare ak revandikasyon lejitim popilasyon an anfavè lavi miyò nan peyi a. Pou maske feblès li genyen, rejim nan pa janm rate yon okazyon pou choute sou Laprès ki granmoun tèt li a, pou eseye, ak mechanste, (...)

0 | ... | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | ... | 845