Español English French Kwéyol

Ayiti / Kanaval 2008 : Ki leson yo tire apre demach tèt ansanm kont vyolans sou fanm nan ?

Kominike rasanbleman òganizasyon Fanm p ap tann

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 8 fevriye 2008

Finisman Kanaval la se yon bon okazyon pou Fanm PAP Tann di tout sektè mèsi pou jan yo sipòte kanpay kont vyolans sou fanm avan ak pandan dewoulman Kanaval 2008 la.

Nan sans sa a, Fanm PAP Tann di Lakomin Pòtoprens yon gwo mèsi pou jan li pran responsabilite l nan kad kanpay sa a, ki mete diferan sektè ansanm, pou kwape vyolans seksyèl ak vyolans vèbal sou tifi ak fanm nan kanaval la.

Fanm PAP Tann voye yon gwo kout chapo bay ministè kilti ak kominikasyon pou sipò li bay nan konbat vye pawòl ak vye jès demeplè sou fanm nan jounen sansiblizasyon ak gwoup mizik yo nan dat 19 janvye 2008.

Fanm PAP Tann gaye mèsi sa a tou bay Televizyon nasyonal d Ayiti pou patisipasyon pa l nan kanpay sa a ki nesesè anpil pou respè dwa tifi ak fanm nan sosyete a.

Fanm PAP Tann apresye kalite detèminasyon ministè kondisyon Fanm ak Dwa Fanm. Kanpay, li mete sou pye nan mwa novanm 2007 la, montre jan li vle dwa fanm jwenn valè yo san demagoji. Fanm PAP Tann espere pozisyon sa a, ministè Fanm ak Dwa Fanm pran an, ap fòse lòt enstans nan Gouvènman an bay kout men pa yo nan konba pou kaba vye prejije seksyèl sou fanm nan sosyete a.

Fanm PAP Tann kontan anpil lè li wè jan ministè afè sosyal pote kole nan kanpay sa a. Prezans ministè a, ki t ap lanse eslogan anfavè dwa fanm sou tout pakou kanaval la, te fè anpil sans.

Fanm PAP Tann rale kreyon l, li make kalite travay Polis Nasyonal la bay pandan peryòd sa a. Prezans polisye yo, nan pakou kanaval la ak nan lòt kwen ki viwonnen l yo, te diminye risk pou malveyan vyole tifi ak fanm oubyen bat yo.

Fanm PAP Tann apresye jefò EDH nan jan li te respekte konsiy yo. Li te bay yon gwo koutmen, nan pa bay blakawout tousuit apre lè kanaval la fini.

Kanta gwoup mizik yo menm, Fanm PAP Tann ba yo yon gwo akolad, dèske yo respekte nan gran majorite yo Deklarasyon Angajman yo te siyen nan dat 19 janvye 2008 la, ak fason yo respekte konsiy Konsèy minisipal Pòtoprens la.

Fanm PAP Tann voye patikilyèman yon gwo kout chapo bay Sanba Azò nan Rasin Mapou. Kòm yon gwo richès nasyonal, Sanba Azò montre li makònen tout bon vre ak pèp la, ak kilti peyi a, ak fanm yo tou. Chante li chwazi, pou mete animasyon nan pakou kanaval la, montre aklè jan li vle rapousuiv tout bon vre lit kont vyolans seksyèl ki pa gen plas yo nan mizik ak koudjay nan kanaval la. Sanba Azò voye yon kokennchenn mesaj bay tout atis ak mizisyen nan peyi a, nan fason yo dwe respekte dwa fanm atravè pwodiksyon yo. Ayibobo pour Sanba Azò.

Demach sa a, ki chita sou kolezèpòl an tout sektè ki vle kaba nèt alkole tout kalite vyolans sou tifi ak fanm nan Kanaval 2008 la, montre li nesesè pou tout kalite sektè konsekan nan sosyete a rantre nan konbit sa a.

Leta kapab egsèse Otorite’l kòm sa dwa, denpi volonte a la.

Gwoup mizik yo montre aklè jan yo te konprann modòd Konsèy minisipal Pòtoprens la, Ministè Fanm ak Dwa Fanm, Ministè Kilti ak Kominikasyon, Polis Nasyonal la.

Fason yo anbake nan kanpay sa a montre ki wout pou lòt kanpay menm jan pran, pou yo ranfòse mobilizasyon kont vyolans sesyèl sou tifi ak fanm nan peyi a.

Nou gen kòm prèv, jan plizyè aktè ak plizyè sektè te mete men ak Komite sekou Kanval lan nan kesyon fòmasyon polisye ak òganizasyon inite swen nan kanaval 2008 la : GESKHIO, KONESANS FANMI, URAMEL, FOSREF, FANM PAP TANN, Kwa Wouj peyi d’Ayiti, Konsètasyon nasyonal kont vyolans seksyèl sou fanm.

Depistaj VIH SIDA nan kanaval la menm se te yon gwo siksè.

Moun, ki t ap pran plezi yo menm sou beton an, montre jan yo konprann nesesite pou moun pran plezi yo san vyolans. Yon bèl lespri solidarite te gaye pami tout moun. Yo te pare kaba tout vye tansyon ki te vle mete zizani nan mitan yo.

Fanm PAP Tann vle gaye bèl egzanp sa yo ak bon rezilta kanpay li kòmanse men nan men ak tout sektè yo, nan sezon Rara a, ki demare a.

Fanm PAP Tann ap bay plis detay sou bilan kanpay sa a nan yon konferans pou laprès.

Pou Fanm PAP Tann

Rose-Anne Auguste, Sipò teknik nan komite Asosyasyon k ap fè pwomosyon anfavè sante fanmiy yo nètalkole (Aprosifa)

Yolette Mengual, Rezo fanm kandidat pou genyen

Guyrleine Justin, Rezo fanm Radyo Kominotè Ayiti (Refraka)

Cashnar Hodvar Polycarpe, Sant kominikasyon sou Sida (Cecosida)