Español English French Kwéyol

Bilan kritik Mouvman Demokratik Popilè (Modep) sou premye ane Prezidan Preval la

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 14 me 2007

14 me 2006, 14 me 2007, fè Prezidan Preval yon lane depi li pran direksyon Leta a.

Nan eleksyon fevriye 2006 yo, mas popilè yo te pran lari pou al vote an mas. Anpil lidè politik, ki te pran kanè nan men pèp la, te blije al bwè te vèvenn.

Malgre konfizyon ki te genyen sou eleksyon yo ak sou kalite kandida ki te nan kous la, pifò moun nan mas yo te al vote kandida Lespwa a nan eleksyon 7 fevriye yo.

Apre eleksyon yo, mas yo te blije pran lari pou al defann vòt sa a. Mas yo te vote Rene Preval pou rezoud pwoblèm mizè, chomaj, grangou, ensekirite, lavichè elatriye. Men, yon lane apre, kisa k ap fèt ?

Yon lane apre Preval fin pran pouvwa a, kisa ki fèt, nan enterè kilès ?
Apre envestiti Prezidan Preval la nan dat 14 me ak gouvènman kowalisyon Jak Edwa Aleksi a nan dat 9 jen, anpil moun nan mas yo, ki te vote pouvwa sa a, te kwè kondisyon lavi yo ta pral chanje.

Men, yon lane apre, sitiyasyon mas yo kontinye ap angrave, paske, pifò zak pouvwa Preval Aleksi a poze, se zak ki ale nan sans enterè klas dominant yo ak enperyalis la, kit se nan nivo ekonomik, politik ak sosyal.

Nan nivo ekonomik

Nan nivo ekonomik, oryantasyon pouvwa Preval Aleksi a pa depaman ak pouvwa ki te la anvan yo. Pifò zak ki poze yo ale nan sans pou garanti enterè boujwazi lokal ak entènasyonal la epi enperyalis la.

Deklrasyon politik jeneral gouvènman Aleksi a devan palman an te gen tan ranmase nètalkole oryantasyon sa a. Pwogram swadizan pou konbat povrete a, ki se yon inisyativ Bank Mondyal kòmanse enpoze depi nan lane 1999, rantre nan menm lojik sa a.

Kidonk, se toujou politik remèd chwal la (politik neyoliberal yo) k ap aplike, nou pa menm bezwen pale de pwogram PAS la ki pat pran tan pou li te bwè lwil. Se nan kad kalite politik sa a, pouvwa anplas la te reprann diskisyon li yo ak FMI nan dat 16 jen, yon semèn apre envesti gouvènman Aleksi a,. Se nan menm kad la tou, pouvwa a pote kole nan divès rankont enstitisyon ak peyi k ap bay Ayiti ponya yo.

Toujou nan nivo ekonomik epi nan kad aplikasyon politik neyoliberal yo, pouvwa anplas la deja mete kanpe yon sant pou fasilite envestisman yon manyè pou boujwazi lokal ak entènasyonal la ka fè lajan pi fasil sou do mas travayè yo ki kontinye ap touche 70 goud pa jou, malgre lavichè a kontinye ap galope san rete.

Dekrè sou sant pou fasilite envestisman an te soti nan lane 2005 sou gouvènman tranzisyon an. Men, sa pa anpeche pouvwa Preval Aleksi a aplike li byen vit, paske li bay boujwazi lokal ak entènasyonal la anpil avantaj bab ak moustach. Alòske, dekrè sou sèvis apwovizyonnman an (ansyen non l “magazen leta”) ki la depi oktòb 1989, pa janm aplike.

Anplis tousa, Prezidan Preval pa janm bliye bay boujwazi a ak enstitisyon finansyè entènasyonal yo garanti sou entansyon li genyen pou li privatize ( ti non blòf “modènize”) antrepriz leta yo, jan li te deja kòmanse fè sa nan premye manda a. Malgre, BNC se youn nan Bank k ap mache pi byen epi ak mwens blòf nan sistèm bankè a, li sou lis privatizasyon an.

Parapòt ak sektè ki majoritè nan peyi a, peyizan, ouvriye, chomè elatriye, pa gen anyen ki fèt.

Nan premye manda Preval la, pawòl refòm agrè a te konn pale. Koulye a, menm pale pouvwa anplas la pa pale sou sa, alevwa pou li ta fè l.

Nan sektè ouvriye a, se menm koutbwa a. Ouvriye yo toujou ap viv nan move kondisyon nan faktori, nan izin ak nan zòn franch. Ti salè ouvriye yo ap touche a, ki se 70 goud, se mezi pou yo peye machin. Li pa pèmèt yo peye lekòl pitit yo, peye sante, lwaye kay elatriye. Ouvriye yo, se prèske nan sitiyasyon esklavaj y ap fonksyone nan izin, nan faktori ak nan zòn franch yo. Malgre moun sa yo te bay ekip Lespwa a pouvwa, pa gen anyen ki di pou yo.

Sepandan, malgre oryantasyon tèt anba antipopilè ki make pouvwa a nan nivo ekonomik pandan premye lane manda a, nou ka di nan MODEP, gen kèk pa ki fèt tou.

Ladan yo, nou ka site : mezi ki pran nan ministè komès pou kontwole konpayi k ap bay fo galon nan ponp yo, mezi k ap pran pou kontwole makèt ak famasi k ap vann pwodui ki ekspire yo ak mezi yo te pran pou komès la fèt nan lajan nasyonal, menm si sèten enstitisyon enstitisyonal fè ministè a koud bouch li sou kominike sa a.

Nan MODEP, nou panse mezi sa yo enpòtan, men yo pa sifi.

Li pa sifi pou ministè komès denonse moun sa yo oubyen jete pwodui ekspire yo. Mèt famasi ak makèt k ap vann pwodui ekspire yo se kriminèl menm jan ak tout kriminèl. Pouvwa a dwe pran mezi pou mete moun sa yo anba kòd, tankou tout kriminèl, paske pwodui ekspire yo ka touye moun pirèd pase kout zam.

Lòt pa enpòtan ki fèt nan nivo ekonomik, se nan kad pwojè ALBA a.

Nan MODEP, patisipasyon Ayiti kòm obsèvatè nan ALBA a, se yon pa enpòtan ki merite ankouraje.

Men, fòk nou al pi lwen. Pouvwa a dwe pran bonjan mezi an granmoun pou pèmèt Ayiti antre san grate tèt nan pwogram ALBA a. Pouvwa anplas la, ki gen manda pifò moun nan popilasyon an, pa dwe janm pè tabli bonjan relasyon ak peyi tankou Kiba, Venezyela, Bolivi, Ekwatè ak Nikaragwa nan nivo ekonomik ak nan lòt nivo. Se nan sans sa a, entegrasyon Ayiti nan ALBA a, se yon nesesite.

Nan nivo politik

Nan nivo politik, gen anpil aksyon ki ale nan menm sans ak oryantasyon ekonomik lan. Youn nan pi gwo zak pouvwa anplas la, se renouvèlman manda MINISTA a. Alòske, prezans MINISTA a ki se fòm politik ak militè okipasyon an, li la pou garanti aplikasyon san kè kase, politik remèd chwal la ak reyòganizasyon klas dominant yo, nan gou enperyalis la.

Nan nivo sekirite, gen kèk pa ki fèt. Jounen jodi a, peyi a gen yon aparans sekirite. Men, ensekirite a kapab remonte nenpòt ki lè si pa gen anyen ki fèt pou rezoud pwoblèm fodamantal peyi a ap viv, sitou pwoblèm sosyal yo.

Nan nivo sosyal

Se toujou menm lojik ekonomik ak politik la ki travèse mezi k ap pran nan nivo sosyal yo.

Malgre èd enstitisyon entènasyonal yo di y ap bay Ayiti, plis pase 500 mil timoun jiska prezan pa ka al chita sou ban lekòl. Anpil Ayisyen pa konn ni li ni ekri. Lekòl leta yo kontinye ap tonbe an degraba.

Chak responsab lekòl prive fè sa yo pito, yo monte pri lekòl yo jan yo vle, lè yo vle, pa gen pesonn ki di yo anyen. Okontrè, otorite yo pito aji sou dikte Bank mondyal nan kreye yon ofis patenarya nan kesyon edikasyon, ki vin lejitime ak legalize deresponsablite leta a epi konsakre dominasyon sektè prive a ki deja kontwole edikasyon nan peyi a.

Ministè edikasyon nasyonal toujou ap mennen yon politik je pete devan sitiyasyon sa a.

Nan kesyon lwaye kay, se menm penpenp lan. Chak ane, mèt kay yo monte pri kay yo san okenn respè pou lalwa. Devan tout sa, DGI ak afè sosyal bèbè.

Nan kesyon sante, nou konstate leta a kontinye ap demisyone devan responsablite li genyen. Lopital jeneral andegraba, pesonn pa vire je gade l. Se chak ane, ti anplwaye yo blije fè grèv pou yo touche kèk mwa sou yon pakèt leta dwe yo. Alòske, se yon ti grabday lajan leta ap peye yo.

Kèk jefò ki rive fèt nan domèn sante nan peyi a, se gras ak èd Kiba.

Se nan sans sa a nou aplodi jefò k ap fèt nan kad ALBA a pou rezoud pwoblèm alfabetizasyon an, se yon gwo jefò. Pouvwa anplas la dwe degaje li kou mèt Janjak ak mètrès Jaklin pou tabli bonjan relasyon ak peyi sa yo pou ede peyi a soti nan sitiyasyon difisil li ye jodi a nan nivo sosyal. Nan sans sa a, pouvwa anplas la dwe pran bonjan mezi tou pou amelyore kondisyon mas yo ap viv jounen jodi a.

Ki wout nou dwe pran pou nou soti nan sitiyasyon sa a ?

Lè nou konsidere tantativ bilan nou fè la a, nou ka di an gwo, premye ane Prezidan Preval la pa reponn ditou ak atant mas popilè yo.

Se yon premye ane ki plis garanti enterè klas dominant yo epi ki kontinye ap ranfòse depandans peyi a vizavi enstitisyon entènasyonal yo.

Malgre gen kèk mezi enpòtan ki pran nan relasyon k ap tabli ak Kiba, Venezyela, Nikaragwa ak lòt ankò, gen anmenm tan yon seri mezi dapaman k ap pran. Nan MODEP, nou panse Pouvwa anplas la toujou kapab pran yon seri mezi enpòtan pou korije sitiyasyon an, si li vle amelyore kondisyon lavi popilasyon an. Nan sans sa a, pouvwa anplas la ta dwe :

1) Fè bak sou mezi k ap pran pou privatize antrepriz leta yo ;

2) Kontinye travay pou ranfòse relasyon ak peyi Sid yo, an patikilye, Kiba, Venezyela, Bolivi, Nikaragwa, Ekwatè elatriye ;

3) Sispann peye dèt FMI ak Bank Mondyal yo epi envesti lajan sa yo nan sante, edikasyon, lojman elatriye ;

4) Travay pou wete peyi a anba okipasyon etranje epi bay polis nasyonal la mwayen pou li fè travay li ;

5) Aplike dekrè oktòb 1989 la sou koze magazen Leta a nan tabli magazen leta (sèvis apwovizyonnman) nan tout peyi a ;

6) Kontwole kantite benefis boujwazi a ap fè sou machandiz yo, aplike lalwa pou fè boujwazi peye taks nòmalman ;

7) Fikse pri tout pwodui premye nesesite yo pou malere ka rale yon souf anba mizè a ;

8) Ogmante salè minimòm nan pou travayè ak travayèz yo sispann travay tankou esklav ;

9) Tabli yon bonjan refòm agrè nan peyi a pou peyizan yo sispann travay sou tè grandon epi ba yo bonjan ankadreman pou yo travay tè a ;

10) Tabli yon pwogram kredi pou peyizan ak ti machann sispann pran ponya.

14 me 2007

Mouvman Demokratik Popilè (Modep)

modepayiti@yahoo.fr

Pou Modep,

Nixon Boumba, Guy Numa