Español English French Kwéyol

Ayiti : AltèPrès ap tanmen 6zyèm ane ekzistans li, avèk menm angajman pou bay enfòmasyon altènatif

Yon atik Ronald Colbert

Redaktè an chèf

Nou rive nan koumansman 6zyèm ane ajans sou Entènèt, AltèPrès, ki se rezo altènatif ayisyen Gwoup Medyaltènatif.

Tan an pase vit.

Se poutèt sa, ekip AltèPrès la konsidere enpòtan pou l toujou fè jefò pwofesyonèl pou bay, chak jou san rete, enfòmasyon balanse, ki rann kont de lide altènatif yo ak divès kouran k ap travèse mouvman sosyal yo.

Deviz nou genyen kòm jounalis, se fè jefò epi gen sousi pou n toujou amelyore kalite mesaj k ap pase sou sit nou an, kit se nan lang Kreyòl ak Franse, kit se nan lang Espanyòl ak Angle.

Anpil moun te gen lakrentif pou on esperyans, tankou sa AltèPrès ap fè sou Entènèt la, ta pran baf sou wout, nan moman li nesesè pou gen lòt esperyans konsa ki devlope nan milye Laprès an Ayiti ak nan lòt peyi sou latè.

Soti janvye 2002 pou rive janvye 2007, ajans AltèPrès pran, piti piti, on plas pami medya nasyonal ak entènasyonal yo.

Pandan peryòd 5 an ki sot pase yo, AltèPrès bay enfòmasyon ak opinyon ki ale pi lwen pase aktyalite brid sou kou yo. AltèPrès ofri tou, nan menm peryòd la, mwayen pou moun rive konprann inisyativ andedan ak deyò peyi d Ayiti, nan peyi Karayib yo, nan peyi Amerik latin yo ak toupatou kote se kominote moun ki konsène.

Fanm, peyizan, timoun, sektè kiltirèl, òganis dwa moun ak devlopman, mouvman sosyal ak altènatif, asosyasyon ak gwoup òganize nan sosyete yo, òganizasyon entènasyonal yo, espas espò yo, se plizyè pami sektè ki pase andedan enfòmasyon ajans AltèPrès bay pandan 5 an ki sot pase yo.

Se pa sèlman sektè sa yo ki kapab pase vwa yo nan AltèPrès.

Ajans AltèPrès rete louvri pou deba, fowòm, ki konn pafwa depaman ak liy editoryal nou. Paske, sa k pi enpòtan an, se pou lide yo gaye nètalkole, pou moun twoke kòn yo ak agiman, epitou, apati deba tout koulè k ap fèt yo, sosyete nou yo kapab rive jwenn pèspektiv pou youn konprann lòt, epi pou chak moun kapab wè ki dispozisyon konsekan y ap pran.

Respè valè fondamantal yo ak dwa fondamantal moun, se youn nan eleman ki gide AltèPrès nan travay enfòmasyon l ap fè chak jou.

Pwogrè teknoloji yo vin mete nou jodia nan nesesite pou nou ale sou Entènèt yon fason regilye, prèske tout tan, lè nou konsidere ak ki vitès enfòmasyon yo ap mache toupatou sou latè, kèlkilanswa kote ou ye sou latè.

Pout tout rezon sa yo, nan moman n ap tanmen 6zyèm ane ekzistans AltèPrès, nou gen on panse espesyal pou tout kolaboratris ak kolaboratè nou yo, pou patnè nou yo, enstitisyon solidarite ki rete sansib sou travay AltèPrès ap fè yo, sou jan n ap feraye yo, zanmi fanm kou gason, rezo kontak yo, medya an Ayiti ak aletranje, tankou tou kominote yo, sitwayèn ak sitwayen moun pa konn non yo.

Yo tout pote kole nan bay ajans AltèPrès jarèt.

Nou konsidere AltèPrès tankou on lekòl aprantisay ak fòmasyon, non sèlman pou noumenm, men tou pou jèn jounalis yo, kominikatris ak kominikatè yo, menm jan tou pou tout lòt espesyalis nan divès branch aktivite k ap layite nan sosyete yo.

Nou vle wete chapo nou devan medya ak lòt espas piblik enfòmasyon ki bay sa k ekri nan AltèPrès yo valè, lè yo site nou tout tan.

Pou moun, fanm kou gason, k ap pèsiste itilize enfòmasyon nou bay sou sit nou an, detan yo vag sou sous la, n ap mande yo pou yo gen bon konprann, jan prensip ak moralite metye jounalis la ekzije sa, pou yo gen on konpòtman ki respekte prensip yo, pou yo rekonèt kòmsadwa travay nou an valè, detan y ap site sous AltèPrès lè yo pran on enfòmasyon sou sit nou an, on fason pou rekonèt jefò tout on ekip ap fè avèk anpil sakrifis nou pa oblije di la a.

Detan n ap tanmen 6zyèm ane ekzistans ajans sou Entènèt AltèPrès, nou swete nou kontinye gen kapasite, kòm resous moun, ak kapasite lajan pou nou kontinye remèt on enfòmasyon jounalis altènatif, ki chita sou kalite, pou tout gwo piblik k ap suiv sa n ap fè yo. Men, n ap toujou kenbe on atitid tèt frèt, san nou pa bat lestomak nou se nou ki pi bon.

31 janvye 2007