Español English French Kwéyol

Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd

Rezo Asosyatif Nasyonal pou Entegre Moun ki Andikape(RANIPH)

Okazyon Jounen Entenasyonal Pou Moun Andikape

3 desanm 2002

Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd

Ane sa a tèm nou chwazi pou nou fè tout moun reflechi sou li , se AKSESIBLITE, sa vle di tou sa ki kapab fasilite moun andikape yo nan ale vini, regle zafè yo, jwenn enfòmasyon, sèvi avèk tou sa yon sitwayen bezwen nan lavi sosyete a.

Se pou tèt sa, nou te chache jwenn kolaborasyon Fakilte Syans Inivèsite Leta Ayiti, kote y ap prepare enjenyè, achitèk, ak lòt teknisyen nan zafè konstriksyon, sikilasyon, wout, transpò.

Premye bagay nou fè se òganize yon atelye pou pwofesè ak etidyan nan Fakilte Syans la sou adaptasyon ki nesesè nan tout kay, biwo leta, plas piblik, ak kote tout moun ale, pou moun ki gen andikap kapab jwi anviwonman yo.

Atelye sa a te fèt 19 novanm nan Fakilte Syans, ri Monseyè Giyou. Te gen 73 moun, pi fò ladann se te pwofesè ak etidyan Fakilte Syans ak Inivèsite Kiskeya. Sekretarya nasyonal RANIPH avèk Konsèy direksyon Fakilte a te la pou òganize seminè a. Te genyen lòt manm RANIPH ki te vini pou bay temwayaj.

Pou pale sou kesyon AKSEBLITE a , RANIPH te envite yon achitèk ayisyen ka p viv Kanada, Daniel Magloire. Li te pale sou règleman ki genyen nan lòt peyi lè y ap bati kay, sitou biwo piblik , lekòl, plas piblik, ak lòt kote ki fèt pou tout moun. Li di règleman sa yo obligatwa. Se lalwa. Li di se depi lè yo kòmanse ap fè desen pou konstriksyon an, yo dwe sonje tout règleman sa yo.

Yo te poze l anpil kesyon. Lè fini, etidyan ak pwofesè te fè 2 gwoup pou chita pale sou kesyon yo: yo pale sou konstriksyon epi sou sikilasyon ak transpò. Se lè sa yo jwenn
temwayaj moun ki nan ka, tankou Samuel Elizaire, elèv reto ki deplase sou chèz woulant pou li soti ri Lantèman rive Lise Fimen, tankou Joseph Milhomme ak Celius Peterson ki
avèg, oubyen Madan Fanel Antoine k ap pouse yon ti gason 10 an sou chèz woulant. Ti gason sa a , Edson Antoine pa ka al lekòl poutèt pa gen aksè ni nan lari ni nan lekòl.

Pou Kolòk 3 desanm lan, k ap toujou fèt nan Fakilte Syans, ri Monseyè Giyou, etidyan ak pwofesè ap prepare yon entèvansyon sou aksesiblite pou moun andikape nan Pòtoprens.

Se kon sa RANIPH ap toujou kontinye louvri je anpil sektè nan sosyete a sou pwoblèm moun andikape yo, epi ankouraje yo mete men avèk nou pou yon chanjman reyèl nan lavi moun andikape ann Ayiti.

Pòtoprens, 27 novanm 02

Pou RANIPH :

Dr. Michel A. Péan

Segretè Nasyonal