Español English French Kwéyol

Etazini-Eleksyon : Match la rèd

Analiz

Doktè Rudolph Prudent

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 9 novanm 2020

A la diferans ant anpil peyi kote kontradiskyon fondamantal sosyete a toujou ap eksprime l nan fòm represyon vyolan aparèy Leta ekzèse sou majorite popilasyon an, nou ka di Ozetazini enterè gran gwoup finansye yo, gwo milyadè yo, diferan lobby yo, legliz yo, sitou kilt refòme yo, fòm òganizasyon represif "pseudo" demokratik Leta reyisi kontwole majorite popilasyon yon jan pou ki bay lavi chak jou sitwayen yo yon fòm ak yon kadans pi aseptab pou anpil ladan yo. Sa fè sitwayen meriken yo ak anpil moun sou latè toujou ap kouri dèyè rèv ameriken an.

Sepandan depi kontradiksyon prensipal sosyete a pa rezoud ak selon moman istorik la, klas dominan yo ak Leta meriken an montre veritab vizaj yo sou pwòp pèp pa yo. Se sa ki sot pase ak yon degre vyolans fewòz nan peryòd Etazini sot travèse la pandan prezidans Donald Trump la. Dènye eleksyon 3 nov 2020 yo se yon moman tou piti nan dinamik sosyo politik la ki li menm se rezilta yon batay san pran souf kap mennen atèplat depi Obama te rive nan tèt peyi a jouk jounen jodi a. Batay atèplat sa pral kontinye toujou. Kontadiksyon yo pa pral dodo meya jan sa abitye fèt pou sosyete a travèse yon peryòd lapè ak kè poze san vyolans.

Okontrè diferan konfli enterè yo pral manifeste ak plis fòs ak plis vyolans. Kit se vyolans degize an kachèt jan sa te toujou abitye fèt "demokratikman", kit se vyolans tou louvri ant gwoup òganize.

Baz fondamantal konfli sosyal la (kontradiksyon fondamantal sosyete ameriken an) se afwontman ant gran gwoup finansye yo pou kontwole sa yo rele "marché" a, nasyonal men sitou mondyal toupatou sou latè e menm nan lespas ak sou lòt planèt. Sètadi kontwole sa wap konsome, kijan moun ap viv ni ozetazini ni nan rès mond lan, yon jan pou repwodui kapital ekonomik, kontwòl sou moun kit sou kò fizik kit sou lespri chak grenn moun (se wòl rezo sosyal yo, entelijans atifisyèl la ak fason yo sèvi ak enfomasyon pèsonèl chak grenn moun k ap sèvi ak nouvo teknoloji yo) se veritab "enjeu" nan politik Etazini. Sa toujou dwe byen plase nan analiz sa k ap pase nan peyi sa a.

Nan konfli sa a, sèkte imobilye Trump ladann nan pa gen menm dinamik ankò ak lontan. Nou ta dwe al verifye estatistik yo men kriz pase yo montre sektè sa trè enstab pou pa di an fayit fas ak lòt sektè teknolojik tankou entèlijans atifisyèl (IA), endistri zam nan endistri medikaman, endistri aewospasyal la, ensitri elektrik ak elektwonik elt. Nan sans sa a, konplo mete atè volontèman "World Trade Center" a nan 11 sept 2001 antre nan lojik repozisyone yon sektè an fayit andedan lit enterè ant aktè ekonomik pisan sa yo.

Ou ka konsidere prezidans Trump la tankou yon gwo jefò pou aktè yo repozisyone envestisman yo nan sektè pi vyab nan ekonomi an. Men sa pa pase jan sa te prevwa. Trump se yon pèsonalite konbatif detèmine an menm tan li enkontwolab. Li pa asepte jwe jwèt la jan sa te prevwa fèt la. Repozisyonman pèsonèl misye an patikilye plis lòt aktè sektè a pa pase byen. Trump ak alye li yo pa reyisi penetre andedan sektè ekonomik nouvo yo k ap deside ak desinen mond yo vle a. Fòk nou pa bliye karakteristik prensipal yon kapitalis se fè plis pwofi pandan lap elimine tout konkiran dirèk ou endirèk. Espesyalman nan sektè tankou sila yo ki anba men mesye ki regwoupe anba apelasyon "Silicone Valley" yo ak diferan teknoloji yo kontwole.

Fason Trump ak alye l yo konpòte yo pa rapò ak endistri zam nan, nan retire twoup sou teren konfli yo ak pa angaje lagè ak Iran, Koredinò oubyen Venezyela, pou site sila yo sèlman, jan li febli endistri medikaman nan fason li jere strateji Covid-19 lan (menas revoke prensipal avangad sektè a), fè endistri sa yo fèmen pòt pou mousye yo pa bezwen l pami yo yo pa bezwen l nan tèt etazini ankò.

Biden ki reprezante lèl santris pati demokrat la pi pare pou satisfè ekzijans sektè nouvo sa yo. Trump pèdi eleksyon an prensipalman poutèt sa menm si gen anpil lòt rezòn segondè ki parèt pi enpòtan. Endistri laprès la (NTIC) byen fè travay li nan kontwole bonnanj diferan kouch ak gwoup nan popilasyon an.

Kidonk nou konprann echèk Trump lan ak viktwa Biden nan tankou 2 eleman ki makònen yonn ak lòt nan estrateji sektè pi pisan pami gwoup ki kontwole nouvo ekonomi teknolojik avangadis yo.

Echèk jesyon politik Trump pandan 4 lane ki mennen yo blije pouse do l alatèt peyi a ak pral oblije sektè dominan ekonomik sa yo asepte kèk sakrifis pou amelyore pouvwa dacha ak kondisyon lavi sitwayen yo. Yo pral chèche dodo meya kontradiksyon gwoup sipremasis yo ak Black yo plis lòt minorite yo yon jan pou ajitasyon ak konsyans kritik k ap manifeste ak plis fòs depi lanmò Georges Floyd la pa vin kontrarye plan sipremasis an kachèt yo ak alye natirèl yo. Garanti eseye dodo meya sa a, yo jwenn li nan Biden ak Obama ak lòt aktè pòl sa a pami demokrat yo.

Gen analiz pi andetay ki dwe fèt toujou pou montre pozisyon lòt fòs ki kontribye nan viktwa demokrat yo. Premye eleman fondamantal sa te enpòtan pou mete aklè.