Español English French Kwéyol

Nan yon deklarasyon tèt ansanm

107 òganizasyon atravè peyi d Ayiti mande Jovenel Moïse ak mesye dam palmantè yo bay demisyon yo

107 òganizasyon sa yo envite tanmen dikisyon, pou rive jwenn yon solisyon dirab nan kriz peyi an.

Jwenn yon antant politik pou tranzisyon an, pèmèt Jovenel Moïse kite pouvwa a nan lòd, kreye Kondisyon pou tout palmantè 50yèm Lejislati a rale kò yo, mete kanpe yon ògàn sitwayen pou kontwole aksyon gouvènman an : se misyon sa a 107 òganizasyon sa yo bay tèt yo, pou yo rive fè nan yon delè yon mwa.

Y ap kapab rive nan objektif sa a atravè yon estrikti yo rele «PASAJ», ki se yon sistèm kontak pou ede yo fè sa yo swete yo.

Bernard CRAAN, Carole DEMESMIN, Castel GERMEIL, Doktè Sofia LORÉUS, Doktè Charles MANIGAT, Sabine MANIGAT ak Lemète ZÉPHYR, se 3 fanm ak 4 gason sa yo 107 òganizasyon sa yo kwè ki ta dwe jwe wòl fasilitatè nan kad “Pasaj” sa a.

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse nan dat 11 oktòb 2019

DEKLARASYON TÈT ANSANM

POU YON GOUVÈNMAN

KI POU SOVE NASYON AN

Pou yon bon jan tranzisyon

DEKLARASYON POU SOVE NASYON AN

Ayisyen ak Ayisyèn ann Ayiti ak nan dyaspora a, MOMAN AN TERIB!

Bato nasyon an pa te janm an danje tankou jodi a: fayit Leta a; administrasyon piblik la k ap kraze; koripsyon san limit, degrengolad goud la; lavi chè a vin pi brital chak jou; mizè materyèl ak mizè moral ap ogmante; popilasyon an ap esprime fristrasyon l, ki ogmante, plis chak jou, kòlè l ak revòlt li depi plizyè mwa nan fè manifestasyon youn apre lòt; desepsyon jenès la ki lage poukont li; detrès chomè ki revòlte; dezespwa timoun ki abandone nan lari ki tounen fwaye dife; blokaj total fonksyònman tout sektè; lekòl, inivèsite, magazen, lopital ak sant sante fèmen youn apre lòt; lavi sosyete a ki p ap fonksyone; moun ki mouri; destriksyon byen prive ak byen piblik; libète gang genyen pou yo touye moun an kantite, ansasinen moun, vòlè; melanj vyolans sosyal ak vyolans ekonomik, vyolans gouvènman, vyolans ti gwoup, vyolans popilè nan kad revandikasyon popilè; pa gen konfyans ditou ant popilasyon an ak gouvènman an.

Ayiti plonje nan yon kawo, ki anonse yon katastwòf imanitè, ki pa lwen rive.

Gwo majorite òganizasyon sosyete sivil la, gwoup politik, asosyasyon patwon ak asosyasyon pwofesyonèl, gwoup jèn, sendika, inivèsitè, diferan gwoup relijye, gwoup vodouyizan ak anpil gwoup mason lòj konstate peyi a san gouvènay, gouvènman an pèdi kontwòl aparèy leta a.

Noumenm, ki siyen deklarasyon sa a epi ki gen menm endiyasyon ak majorite popilasyon an, akoz sosyete a k ap plonje a tout vitès, nou envite tout sektè mete tèt yo ansanm pou fè yon sèl blòk, pou kore apèl sa a epi pou n kòmanse diskisyon serye, pou n jwenn yon solisyon dirab nan kriz la.

Pandan n ap prezante moun ki viktim sityasyon sa a senpati nou, nou mande tout otorite leta ak tout fòs sosyal ak politik peyi a reponn apèl patriyotik sa a, pou yo mete yo nan nivo reskonsablite yo egzije, pou yo konpòte yo kòm sitwayen angaje, ki gen sans reskonsablite, epi pou yo asepte fè sakrifis ki nesesè pou nou jwenn solisyon kriz la.

Nan non nasyon Ayisyèn nan:

1. Nou pale ak ou, Prezidan Repiblik la.
Pou w rekonèt ou fayi nan jan ou jere leta a epi nou mande w bay Nasyon an demisyon w.

2. Nou pale ak nou, Mesye Dam Palmantè yo.

Pou nou rekonèt 50yèm lejislati a, ki fayi nan misyon li, kontribye anpil nan katastwòf peyi a ap viv jodi a, epi pou nou mande nou konstate palman sa a fini, pandan nou tout ap abandone rès manda nou an an blòk touswit, devan Nasyon an.

3. Nou pale ak nou, Konpatriyòt ki nan Sosyete sivil la.

Pou nou envite nou patisipe nan prepare yon akò politik. Prensipal objektif li, se reyalize yon tranzisyon pasifik òdone epi akonpaye tranzisyon sa a.

4. Nou pale ak nou, Konpatriyòt ki nan opozisyon politik la.

Ayiti bezwen nou. Peyi, ki pou nou tout la, bezwen nou, li bezwen angajman patriyotik nou, sakrifis enterè pèsonèl nou an favè enterè Nasyon an.

Aji nan non Nasyon an, pou Nasyon an, avèk Nasyon an, pou peyi a rive mete yon gouvènman pou sove nasyon an ki ta dwe gen prensipal objektif sa yo, nan manda li:

I. Retabli lòd piblik (bay peyi a sekirite, retire kat idantite ilegal la, fè eleksyon jeneral ki lib, ki transparan epi ki onèt, depolitize PNH la, kraze gang ame yo epi retabli otorite leta, ranfòse sistèm pwoteksyon dwa moun yo….

II. Mete lòd nan administrasyon piblik la epi mete règ nan fonksyònman sèvis piblik yo.

III. Mete yon pwogram ijans anfavè gwoup moun ki pi frajil yo

IV. Relanse aktivite ekonomik yo.

V. Mete lòd nan finans piblik la.

VI. Fè suivi tout dosye ki gen rapò ak lajan Petwo Karibe a ansanm ak tout lòt dosye koripsyon ak detounman byen piblik.

VII. Reyòganize Konsèy elektoral la epi fè l fonksyone san patipri.

VIII. Akonpaye pati politik yo pou pwochen eleksyon yo.

IX. Òganize Konferans nasyonal la (baz òganizasyon nasyonal ki soti nan konsansis, dokiman sou konferans lan ak metodoloji li, reyalizasyon efikas).

X. Preparasyon ak vòt yon nouvo Konstitisyon.

XI. Fè refòm nan sistèm lajistis la, pandan gouvènman an ap kòmanse pran tout dispozisyon pou li fini ak pratik enpinite, sistèm jistis la kenbe a, tousuit.

XII. Amonize kad koperasyon an ak politik piblik yo epi kòdone tout asistans ekonomik ak finansye kominote entènasyonal la ki endispansab, yon fason ki efikas, pou mete lòd nan ekonomi peyi a.

XIII. Preparasyon yon diplomasi modèn, ki gen sans reskonsablite epi ki efikas o sèvis enterè ekonomik peyi a ak etranje ki nan peyi a.

Chè Konpatriyòt,

Depa ekip dirijan ki la yo ta dwe fèt nan lòd pou pwoteje enstitisyon Repiblik la yo, pou evite gaspiyaj byen leta ak dechoukaj jeneral, ki ta ka ogmante mizè pèp ayisyen an epi k ap retade devlopman ekonomik peyi a plis toujou.

Se pou sa, nou menm, sitwayen ak sitwayèn ki fè pati prensipal fòs sosyete ayisyèn nan, nou kreye yon «PASAJ», ki yon sistèm kontak pou fasilite reyalizasyon sa yo, nan delè yon mwa :

1. Reyalizasyon yon Antant politik pou tranzisyon, ant fòs sosyal ak fòs politik peyi a ki angaje yo pou chanjman (yon antant ki defini fason gouvènman tranzisyon an ap mennen peyi a, chwa pèsonalite ki ap gen pou fè pati Gouvènman pou sove nasyon an ak pwogram detaye gouvènman an);

2. Fasilite Mesye Jovenel MOÏSE, prezidan Repiblik la, kite pouvwa a nan lòd;

3. Kondisyon pou tout palmantè 50yèm Lejislati a rale kò yo;

4. Mete yon ògàn sitwayen pou kontwole aksyon gouvènman an.

Pasaj la ap jwenn sipò Ayisyen ak Ayisyèn ki nan peyi a ak nan dyaspora a pou l reyalize misyon l.

L ap ka mande espesyalis ak pwofesyonèl wo nivo ede l egzekite manda li.

Noumenm, òganizasyon k ap defann dwa moun, òganizasyon patwon, sendika, peyizan, inivèsitè nan sosyete sivil la, ki siyen deklarasyon sa a epi ki fòme PASAJ la, nou pwopoze sèt pèsonalite pi ba yo, ki soti nan sèt diferan sektè, pou jwe wòl fasilitasyon ant aktè yo.

Bernard CRAAN

Carole DEMESMIN

Castel GERMEIL

Dr Sofia LORÉUS

Dr Charles MANIGAT

Sabine MANIGAT

Lemète ZÉPHYR

Manm PASAJ la pran angajman pou yo egzèse manda yo benevòlman epi pou yo pa patisipe nan Gouvènman pou sove nasyon an.

Chè Konpatriyòt, sitwayèn ak sitwayen ayisyen, nou angaje nou piblikman pou n reyalize sa « Apèl » sa a prevwa yo, ak sipò nou, pandan n ap fè tout sa ki nesesè pou n prepare PASAJ sa a!

Pou otantifikasyon :

Jocelyne COLAS,

Édouard PAULTRE

Pòtoprens, 10 oktòb 2019

SIYATÈ

ORGANISATIONS SYNDICALES
1. Action Nationale des Chauffeurs (ANC)

2. Association des Chauffeurs Canapé Vert (ACCV )

3. Association des Chauffeurs et Conducteurs Haïtiens (AC2H)

4. Association des Chauffeurs et des Travailleurs Haïtiens (ACT2H)

5. Association des Chauffeurs de Transport Routier de la Grand-Anse (APCPROGA)

6. Association des Chauffeurs Haïtiens (ACA)

7. Association des Conducteurs et Chauffeurs Haïtiens (AC2H)

8. Association Chauffeurs des Propriétaires et Chauffeurs de la Plaine du Cul de Sac (APCPCS)

9. Association de Transporteurs de Ganthier (ATPG)

10. Association des Transporteurs de la Croix des Bouquets (ATCB)

11. Association des Transporteurs Publics Bonnette (ATPB)

12. Association Nationale des Camionneurs Haïtiens (ANACH)

13. Brigade Syndicale Anti Corruption (BSAC)

14. Centrale des Syndicats et des Travailleurs Haïtiens (CSTH)

15. Centre de Développement Communautaire, (CEDEC)

16. Cercle des Transporteurs Haïtiens (CTPH)

17. Coalition des Chauffeurs de Moto (KCM)

18. Confédération des Travailleurs Haïtiens (CTH)

19. Confédération des Travailleurs(ses) Secteur Public/Privé (CTSP)

20. Coopération nationale des syndicats de transport haitien (Constrah)

21. Coopération nationale des syndicats de transport haitien(Constrah)

22. Coordination Syndicale Haïtienne (CSH)

23. Fédération des Transporteurs Publics de la Croix des Bouquets (FTPCB)

24. Fédération des Transporteurs Publics Haïtiens (FTPH)

25. Fédération Haïtienne des Travailleurs Artisans et Professionnels (FEHATRAP)

26. Fédération Nationale des Travailleurs de contstruction (FENATCO

27. Fédération Nationale des Travailleurs de Santé (FENATRAS)

28. Fédération Nationale des Travailleurs en Éducation et en Culture (FENATEC)

29. Flambo Justice (FJ)

30. Kole Zèpòl pou Redrese Nasyon N (KOZEREN)

31. Mouvement Unifié des Transporteurs Haïtien (MUTH)

32. Plateforme Nationale des Syndicats Transport Fidele (PNSTF)

33. Plateforme Nationale des Syndicats Transport Haïtien (PFNSTH)

34. Plateforme des Associations des Chauffeurs de Taxi d’Haïti (PLAMMOTHA)

35. Plateforme des Syndicats Transport d’Haïti (PLASYNTHA)

36. Rassemblement des Chauffeurs de Tap-Tap d’HaÏti (RCTTH)

37. Rassemblement des Chauffeurs du Sépartement du Sud (RCDS)

38. Secteur Transport Terrestre Haitien (STTH)

39. Secteur Transporteur Terrestre Haïti (STTH)

40. Syndicat Transport Federe Métropolitain SOS (TFM)

41. Syndicat de Chauffeurs et Propriétaires des Poids Lourds Haïtiens (SCTPLH)

42. Syndicat de Chauffeurs Publics Département de l’Ouest (SCPDO)

43. Syndicat Chauffeurs Taxi Moto (SCTM)

44. Syndicat Chauffeurs Transport Public (SCTP)

45. Syndicat Chauffeurs et Propriétaires Actifs de Fonds Verrettes et du Sud Est (SYCAPFOST)

46. Syndicat des Chauffeurs des Chauffeurs Propriétaires de Transport d’Haïti (SCPT)

47. Syndicat Chauffeurs et Propriétaires d’eau et des Passagers (SCPD)

48. Syndicat des Opérateurss de Poids Lourds Haïtiens (SOPLH)

49. Syndicat des Propriétaires & Chauffeurs du Nord (SPCN)

50. Syndicat des Transporteurs du Cap-Haitien (SYTRACH)

51. Syndicat National des Chauffeurs de Poids Lourds (FNCPL)

VODOUISANTS

52. Asosyasyon Lakou Otantik Vodou inifye pou yon lòt Edikasyon (ALOVIYE) Haïti/Can/FL/

53. Batay Vodouyizan Konsekan (BAVOK )

54. Fanm Danti yo (F.D.)

55. Gran Fanmi Dawo Saint Michel de Latalay/ Nò / Gonaives .

56. Konfederasyon Nasyonal Vodou Ayisyen ( K .N .V .A )

57. Konfederasyon Vodou Nasyonal Entènasyonal revolisyonè ( K.A.V.E.N.R)

58. LAKOU Badyo

59. LAKOU Dereyal

60. LAKOU Kanpèch

61. LAKOU sèk a Dòno

62. LAKOU Vodou chawa

63. Misyon relijye spirityèl ak kiltirèl Vodou Ayisyen (M I V O K A )

64. Òganization Legphibaho

65. Sosyete Alouba. Ayiti/ FL

66. Sosyete Zila FL

67. Souvenans

ORGANISMES DE DROITS HUMAINS

68. Commission Haïtienne pour le respect des Droits Humains (CHREDHU)

69. Conseil Haïtien des Acteurs non Étatiques (CONHANE)

70. Ensemble Contre la Corruption (ECC )

71. Flambo Justice (FJ)

72. Programme Alternatif de Justice (PAGE)

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

73. Asosyasyon pou yon Sosyete Sivil Ekitab (ASOSYE)

74. Centre de Développement Communautaire (CEDEC)

75. Comité d’union et de support aux municipalités (CUSM)

76. Kole Zèpòl pou Redrese Nasyon N (KOZEREN)

77. Konbit Pou Kiltive e Rebwaze Latè (KRELA)

78. Revandikasyon Pèp

ORGANISATIONS DE FEMMES ET DE JEUNES

79. Aksyon Jèn pou Avansman Vodou (AJAV)

80. Asosyasyon pou Devlopman Mont Organisé

81. Association Culturelle des Jeunes de Terre Neuve (Jecasten)

82. Association des Jeunes Progressistes du Nord-Est (AJPNE)

83. Association pour la promotion de l’art (APA)

84. Compagnie culturelle Jacques Stephen Alexis

85. Femmes en Association pour le Développement d’Haiti et le Renforcement de l’Intégration Sociale (FADHRIS)

86. Flanbo Jistis Fanm, Jean Marra Jacinthe (FLAJFA)

87. Fòs Nòdès

88. Jeunes en action de Ouanaminthe

89. La chambre d’écriture

90. Les femmes d’abord (FE D’A)

91. Mouvman Fanm Vallières

92. Nou P ap Konplis

93. Pitit lakay compagnie

94. Reflexe compagnie.

95. Unité des Jeunes pour le Développement Meilleur de les Anglais (UJDA)

ORGANISATIONS PAYSANNES

96. 4 G Kontre (Mouvement Paysans Papaye (MPP) ; Mouvman Peyizan Nasyonal Kongrè Papay)

97. Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen (TK)

98. Coordinnation Régiponale des Organisations du Sud-Est (CROSS)

ORGANISATIONS PATRONALES

99. Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti

100. Chambre de Commerce et d’Industries du Centre

101. Chambre de Commerce et d’Industries de la Grande Anse

102. Chambre de Commerce et d’Industries de l’Ouest

103. Chambre de Commerce et d’Industries du Nord

104. Chambre de Commerce et d’Industries du Nord-Est

105. Association des Industries d’Haïti (ADIH)

106. American Chamber of Commerce (AMCHAM)

107. Chambre franco-haïtienne de commerce et d’industrie (CFHCI)