Español English French Kwéyol

KONAP chwazi reprezantant sektè fanm lan nan Konsey Deta a

Deklarasyon Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede Kòz Fanm (KONAP)

AlterPresse resevwa dokiman sa a 24 out 2004

Kòdinasyon Nasyonal k ap Plede Kòz Fanm (KONAP), nan konferans pou laprès li te fè nan dat 16 jen 2004 te fikse pozisyon li sou sitiyasyon Konsèy Saj la, anmenm tan li te pran responsablite devan Nasyon an pou lanse pwosesis pou fanm yo gen reprezantant pa yo nan Konsèy Deta a, nan kad elajisman Konsèy Saj la. KONAP te angaje l nan demach sa a ki koresponn yon bò, ak youn nan objektif li pou fanm yo prezan nan tout espas kote desizyon ap pran epi yon lòt bò, ak prensip patisipasyon tout sektè nan zafè politik peyi a. Kifè, chwa reprezantant Sektè fanm nan nan Konsèy Deta a rantre nan yon estrateji batay pou gen plis patisipasyon. Pa gen demokrasi san patisipasyon popilasyon yo.

Jodi a, nou rive vote reprezantant fanm yo nan Konsèy Deta a, nou toujou kenbe menm pozisyon nou jan nou te anonse li nan konferans pou laprès la, N ap rete vijilan. Si janmè Konsèy Deta a pa reyisi fè travay li, nou pare pou retire kò nou. Pozisyon sa a te jwenn akò lòt òganizasyon fanm ki te patisipe nan pwosesis la.

Demach pou n te rive nan eleksyon fanm ki pou reprezante sektè a nan Konsèy Deta a.

Sou baz dokiman « Elargissement du Conseil des Sages » ak « Considérations Sur les Cadres de Référence du Conseil des Sages », KONAP te prepare dosye ki pou gide nou nan eleksyon reprezantant Sektè fanm la. Konsa, nan dat vandredi 18 jen, nou te lanse yon pwosesis ki vin bout samdi 31 jiyè 2004 la kote sektè a rive eli Madam Elvire Eugène kòm reprezantant li. Pwosesis la te tanmen avèk envitasyon KONAP te lanse ki te pèmèt 18 òganizasyon fanm ak 8 enstitisyon k ap travay ak fanm, sou baz kritè ki te defini pou sa, fè eleksyon reprezantant sektè fanm yo. Oganizasyon fanm ki te patisipe nan pwosesis la gen divès makfabrik : òganizasyon de baz, òganizasyon fanm peyizan, òganizasyon pwofesyonèl, sendika, kooperativ elatriyeÂ…

Apre brase lide sou manda ak wòl Konsèy Saj la, apre analiz kritik fanm yo sou sitirasyon Konsèy Saj la, delege tout òganizasyon ak enstitisyon ki t ap mennen pwosesis la te antann yo sou yon seri kritè ki te gide nou epi pèmèt nou vote kandidat ki te dakò reprezante fanm yo nan Konsèy Deta a. Kritè sa yo gen arevwa avèk òganizasyon fanm lan, epi ak fanm lan limenm. Yon mannyè jeneral, kritè yo te chita sou 3 aspè fondamantal:

• Kredibilite fanm lan ak òganizasyon li sòti ladan li a
• Kapasite fanm lan pou l rive jwe wòl li epi respekte manda li kòm manm Konsèy Deta a
• Angajman li parapò ak kòz fanm nan.

Lè nou konsidere enpòtans espas Konsèy Deta a nan batay pou gen patisipasyon sektè yo nan desizyon k ap pran nan peyi a, sou baz pozisyon nou pou Konsèy sa a pa tounen yon enstans ki la pou laparad (oswa pòtre), KONAP ansanm ak tout lòt òganizasyon fanm / enstitisyon k ap travay ak fanm te wè nesesite pou reprezantant la angaje li nan rann kont ak nan defann kòz fanm yo nan espas sa. Se pou sa, gen yon pwotokòl antant ki siyen ant reprezantant sektè fanm lan ak Asanble òganizasyon /enstitisyon ki te nan demach la. Pwotokòl Antant la konsidere yon seri pwen esansyèl pou fanm yo tankou : defans dwa sosyal ak ekonomik popilasyon ki pi defavorize yo / Ijans pou gouvènman pran dispozisyon konkrèt sou pwoblèm vyolans k ap fèt sou fanm yo, kesyon ensekirite a, patisipasyon sitwayèn ak sitwayen nan desizyon pou peyi a / defans kòz fanm nan, pwoblèm okipazyon peyi a, pwoblèm esklizyon ak enpinite a. Konsa tou, gen yon komite nou rele Lanmè fanm, ki monte pou kore reprezantant sektè fanm nan.

KONAP pwofite espas sa a pou esprime endiyasyon li sou fason Lajistis trete dosye Chamblain an avèk lejète. Jijman mache prese sa a vle fè pase pou inosan youn nan gwo kriminèl pèp ayisyen an, yon asasen klamè piblik pa sispann denonse, youn nan kriminèl ki te responsab san manman FRAPH yo te sèvi ak kò fanm kòm teritwa lagè, lè yo te fè kadejak pa makonn sou plizyè milye fanm toupatou nan peyi a, anpatikilye nan katye popilè tankou Matisan, Site Solèy, RabotoÂ…

Desizyon Lajistis anfavè Louis Jodel Chamblain se yon souflèt pou fanm ayisyèn, se yon dezyèm kadejak sou dwa fanm yo, se yon mepri pou tout pèp ayisyen. Fason dosye Chamblain an trete a, montre kouman nouvo responsab yo, anpatikilye otorite lajistis yo pa ko pre pou kase chenn enpinite nan peyi a. Sitiyasyon sa a ranfòse preyokipasyon nou nan KONAP; jan nou toujou di li, enpinite a se yon gwo sous ki ranfòse vyolans sou fanm yo.

KONAP rete kwe fok fanm yo
Patisipe nan konstriksyon
Yon sosyete san vyolans, san enpinite
Kote dwa tout sitwayèn ak sitwayen respekte.

Pòtoprens, 24 out 2004

Pou Komite Egzekitif KONAP,

Miryam Merlet, Enfofanm

Olga Benoit, Solidarite Fanm Ayisyen (SOFA)

ENFOFANM, FANM DESIDE JACMEL, FANM YO LA, KAY FANM, SOFA