Español English French Kwéyol

Yon sit wèb pou enfòme Ayisyen yo sou Brezil

Nòt enfòmasyon Sèvis Jezwit pou Refijye yo nan Amerik Latin ak Karayib (SJR LAC)

Dokiman sa a vin jwenn AlterPresse 14 jiye 2012

Jezwit Brezil yo lanse sit wèb
https://sites.google.com/site/haitiensaubresil/home pou enfòme Ayisyen yo sou peyi Brezil nan lang natifnatal yo. Sit wèb sa rele Ayisyen nan Brezil.
Lansman sit la rantre nan kad kanpay Sèvis Jezwit pou Refijye yo (SJR) ap fè sou Migran ayisyen yo nan Amerik Latin. 

Objektif sit la

Objektif fondalnatal sit la se bay bonjan enfòmasyon ak tout Ayisyen ki vle rantre Brezil pou yo konnen kijan pou yo fè sa legal.

Anplis, li vle oryante tout Ayisyen ki nan Brezil sou zafè migrasyon pou yo kapab legalize papye yo. Li pote tout enfòmasyon ki itil pou konnen sou travay, sou lavi ak lakilti nan peyi sa.

Ak sit sa, Jezwit yo vle konble yon gwo vid enfòmasyon Ayisyen genyen sou Brezil. Mank enfòmasyon sa konn fè anpil Ayisyen ki vle rantre Brezil tonbe anba men atoufè trafikan moun.

Mank sa fè Ayisyen ki nan Brezil tonbe tou anba zago antrepriz ilegal k ap eksplwate yo.

Nou kwè ak tout fòs nou enfòmasyon se pouvwa : pouvwa pou defann tèt ou, dwa ou, diyite ou, epi pou ede lòt yo.

Nou kwè tou enfòmasyon an pase pi byen, lè li fèt nan lang natifnatal moun ki resevwa li a.

Anplis, Nouvèl Teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon (NTIC) bay anpil zouti ki efikas epi ki senp (tankou yon sit wèb, paj Facebook, Twitter, kourye elektwonik…) nou dwe itilize nan lang natifnatal nou pou fè travay sansibilizasyon, edikasyon, enfòmasyon ak pledwaye.

Sa sit la gen ladann ?

Ou ap jwenn sou sit wèb la bonjan enfòmasyon sou tout sa yon Ayisyen bezwen konnen sou Brezil : soti depi sou jeyografi li ak istwa li rive nan kilti li ak nan tout kalte egzijans li fè tout etranje sou kesyon migrasyon.
Ayisyen yo ki an Ayiti ki vle ale Brezil ap jwenn tout kalte enfòmasyon sou tout demach yo dwe fè nan Konsila Brezil ki Pòtoprens pou jwenn viza pou peyi sa.

Sit la enfòme andetay Ayisyen yo ki rete Brezil sou tout sa yo dwe fè pou jwenn papye yo (renouvle pwotokòl yo, jwenn rezidans yo, pèmi travay), deklare pitit yo fè nan peyi a, rantre fanmi yo (mari, madanm ak pitit yo ki poko gen 18 lane), aprann pale pòtigè, sa pou yo fè lè yo gen yon ijans sante, aksidan, si yo bezwen ale lekòl...

Tout Ayisyen ki vle aprann di de (2) mo pòtigè kapab "desann" sou sit la yon tifeyè Kreyòl ayisyen-Pòtigè ; tifeyè sa, Gouvènman Brezil la ak Instituto de Migraçoes e Direitos Humanos fèk sot fè yon dezyèm edisyon li.
Anfen, sit la rantre nan nannan tout detay sou lavi nan peyi Brezil sou tout koze nèt : sou zafè viza ak rezidans, sou kesyon sante, travay (kouman pou jwenn pèmi travay, kontra travay, salè minimòm, taks yo retire sou salè…), lekòl, maryaj, mizik, kilti, Bib ak lapriyè, lyen aktif lòt enstitisyon, nouvèl, elatriye.

Kijan ou kapab kontakte nou ?

Sit la vle kreye yon entèaksyon (alevini) ant moun ki vizite li ak administratè li. Men, si ou bezwen repons rapid rapid, ou kapab konsilte nou sou Facebook nan paj sa : http://www.facebook.com/ayisyenbrezil 
Ou kapab ekri nou tou sou imel sa : ayisyenbrezil@gmail.com 
Nou pwofite enfòme piblik la anjeneral sit la an konstriksyon, menm lè nou lanse li epi li deja disponib.

Chak jou nou ap mete plis done ak enfòmasyon sou li, epi nou ap fè li vin pi konplè, pi bèl. Nan sans sa, nou rete bwa louvri pou resevwa komantè ou, sijesyon yo ak èd ou.

Sou sit la menm, ou kapab jwenn non tout òganizasyon ak enstitisyon ou kapab kontakte Brezil nan vil ki pi enpòtan yo (tankou Manaus, Sao Paolo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte), si ou ta bezwen plis enfòmasyon, oryantasyon oswa nenpòt lòt kalte èd.

« Nenpòt kote ou ye nan Brezil, nou avèk ou », se deviz nou. Sit wèb la se yon zouti ki ap ede nou reyalize objektif sa.

Pou fini, nou wete chapo nou byen ba devan tout moun, òganizayon non gouvènmantal, òganis gouvènman, medya ak tout moun ki gen bòn volonte an Ayiti, nan Brezil ak nan lòt peyi. Nou di nou Mèsi pou tout èd nou ba nou nan lit pou defann dwa Ayisyen yo nan Brezil, epi pou pèmèt yo entegre tèt yo yon fason ki diy nan peyi sa.

Pou Otantifikasyon tèks la : Sèvis Jezwit pou Refijye yo nan Amerik Latin ak Karayib (SJR LAC)

Kontak : ayisyenbrezil@gmail.com, incidencia.haiti@sjrlac.org

Konsilte Kanpay la sou 2 sit sa yo : http://sjrlac.org/;www.aler.org/