Haiti
Ti chèz ba

Dosye, dokiman

Pozisyon kèk enstitisyon nan sektè demokratik ak popilè a nan mitan kriz la

Ekri jou lendi 2 Desanm 2002

POZISYON KàˆK ENSTITISYON NAN SEKTàˆ DEMOKRATIK AK POPILàˆ A NAN MITAN KRIZ LA
Goumen..., fò n kwape lavalas, men fò n kontinye veye...
7 fevriye 1986, mobilizasyon mas popilè yo kontre ak lòt eleman nan konjonkti entènasyonal la bwote JanKlod DIVALYE ale. Revandikasyon fondalnatal mouvman 1986 se te pou ti peyizan rive pwofite bonjan refòm agrè, savledi jwenn tè ak mwayen pou travay tè yo, se te pou rive tabli jistis pou tout moun, se te pou n rive tabli yon sosyete kote tout timoun ka ale lekòl, tout moun ka jwenn lopital ak travay, se tabli yon sosyete ki chita sou libète kote tout moun gen dwa (...)

Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd

Ekri jou lendi 2 Desanm 2002

Rezo Asosyatif Nasyonal pou Entegre Moun ki Andikape(RANIPH)
Okazyon Jounen Entenasyonal Pou Moun Andikape
3 desanm 2002
Batay pou entegrasyon moun andikape nan tout aktivite sosyete a ap kontinye pi rèd
Ane sa a tèm nou chwazi pou nou fè tout moun reflechi sou li , se AKSESIBLITE, sa vle di tou sa ki kapab fasilite moun andikape yo nan ale vini, regle zafè yo, jwenn enfòmasyon, sèvi avèk tou sa yon sitwayen bezwen nan lavi sosyete a.
Se pou tèt sa, nou te chache jwenn kolaborasyon Fakilte Syans Inivèsite Leta Ayiti, kote y ap prepare enjenyè, achitèk, ak lòt teknisyen nan zafè konstriksyon, (...)

GRALIP di non, li pa dakò pou yo bloke Dwa popilasyon an genyen pou jwenn enfòmasyon

Ekri jou mèkredi 27 novanm 2002

Pòtoprens, 26 novanm 2002 Deklarasyon
Gwoup Refleksyon ak Aksyon pou Libète Laprès (GRALIP) kondane ak tout fòs li pakèt mannnèv otorite ak patizan rejim nan ap fè, nan finisman ane 2002 sa a, pou anpeche popilasyon an jwenn enfòmasyon kòmsadwa sou evenman k ap pase an Ayiti yo depi apeprè 2 semenn. GRALIP ap denonse pretès rejim lavalas la ak patizan li yo toujou ap chèche bay tèt yo, pou fè fas kare ak revandikasyon lejitim popilasyon an anfavè lavi miyò nan peyi a. Pou maske feblès li genyen, rejim nan pa janm rate yon okazyon pou choute sou Laprès ki granmoun tèt li a, pou eseye, ak mechanste, (...)

Fanm yo mande mobilizasyon san pran souf pou yon lòt kalte politik an Ayiti

Ekri jou lendi 25 novanm 2002

"...nou lanse modòd pou tout sektè konsekan nan peyi a antre nan mobilizasyon san pran souf pou nou gen yon lòt kalite politik nan peyi Dayiti ki chita sou bezwen ak entèrè fanm yo ak tout rès popilasyon an." _________________________________________________________
Komite Kòdinasyon Nasyonal K ap Fè Pledwaye Sou Dwa Fanm Yo
25 novanm 2002
DEKLARASYON
Komite Kòdinasyon Nasyonal k ap fè Pledwaye sou Dwa Fanm yo pa kab kenbe endiyasyon li devan kalite sitiyasyon nou ap selebre 25 NOVANM, Jounen Entènasyonal Kont Vyolans sou Fanm ane sa a. Nou estomake pou wè depi 15 lane fanm yo kenbe yon (...)

Non pou vyolans ! Wi pou bare wout vyolans !

Ekri jou vandredi 22 novanm 2002

Pozisyon SOFA, Enfofanm ak Kay Fanm
22 novanm 2002
Aktivite pou prepare selebrasyon Jounen Entènasyonal kont vyolans sou Fanm nan, 25 novanm, te kontrarye akòz zak vyolans ak entimidasyon politik ki kontinye ap sakaje bil peyi a, chak fwa pi plis toujou ; espesyalman depi nan lannuit 22 pou rive 23 novanm 2002 a.
Apre zak maspinay ak kraponnay ki te fèt sou moun ki te patisipe nan rankont Inisyativ Sitwayèn te òganize nan Okap 16 ak 17 novanm ki sot pase a ; apre zak maspinay ak kraponay sou elèv ak etidyan/etidyant ki t ap manifeste pou deklare jan yo anvi viv nan yon peyi ki montre li gen (...)

0 | ... | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415